תכונות האתיקה המקצועית של עורכת דין מיה קורדובה

במערכת המשפט התפתחה הבנה של האתיקה המקצועית של עורך דין, לפיה עורכי דין מחויבים לעמוד בדרישות אתיות מיוחדות המוטלות עליהם. האתיקה המשפטית היא מעין אתיקה מקצועית, שהיא מערכת כללים להתנהלות עורכי דין, אשר חייבת להבטיח רמה מוסרית גבוהה של עבודתם והתנהגותם מחוץ לשירות. המרכיב האתי בפעילותה של עורכת דין מיה קורדובה הוא מכלול דרישות, שבמקרה של הזנחה שלהן לא ניתן להשיג את המטרות והתוצאות של פעילות זו. 

מיה קורדובה – עורכת דין עם מוסר מקצועי

כל דרישות המוסר הגלומות בחברה, ללא יוצא מן הכלל, חלות על עובדים במקצוע עריכת הדין. נורמות מוסריות מסוימות המופנות לעובדי מקצועות עריכת הדין אינן יכולות שלא לעלות בקנה אחד עם עקרונות וכללי המוסר המשותפים לכולם. עורכי דין יכולים רק להשלים ולפרטם בהתאם לנסיבות העבודה המשפטית. דרישות מוסריות מיוחדות מוטלות על עובדי מקצועות עריכת הדין, בשל האמון יוצא הדופן בהם מצד האנשים והאופי המחייב של התפקידים שהם ממלאים. עורכת דין מיה קורדובה, כאדם הדורש מאחרים למלא אחר המוסר והחוקים, המכריע את גורלם, חייבת להיות לא רק בעלת זכות פורמלית, אלא גם מוסרית לעשות זאת.

מה אתיקה משפטית טומנת בתוכה?

ערכה של האתיקה המשפטית טמון בכך שהיא מעניקה אופי מוסרי לפעילות חקירה, לביצוע תפקידי תובע, למלאכת עשיית המשפט ולהיבטים נוספים של העבודה המבוצעת על ידי אנשי מקצוע בשירות המשפטי. אמצעים מוסריים המוכרים אוניברסלית ממלאים את עבודתם של עורכי הדין והצדק. קוד האתיקה המקצועית של עורך דין מכיל את כללי ההתנהגות שעליו להקפיד עליהם במסגרת פעילותו המקצועית, המבוססים על מסורות מקצוע עריכת הדין וקריטריונים מוסריים, על סטנדרטים בינלאומיים של פעילות מקצועית וחובה על כל עורכי הדין.